Cách Sử Dụng “Suggest” Chi Tiết, Dễ Dàng, Chuẩn Xác

Tháng Sáu 23, 2021

Trong Tiếng Anh, cấu trúc câu đề nghị là dạng ngữ pháp được dùng khá phổ biến và quen thuộc. Đồng thời, trong khi trò chuyện cùng người nước ngoài, sẽ có đôi lúc bạn cần sử dụng đến dạng mẫu câu này. Tuy nhiên, hiện tại bạn vẫn chưa rõ cách sử dụng suggest như thế nào cho đúng? Vậy để hiểu rõ hơn về cách sử dụng động từ này, các bạn hãy theo dõi bài viết ngay sau đây của Trung Tâm Anh Ngữ I Study English nhé!

>>>> Khám Phá Ngay: 9 mẹo học Tiếng Anh giao tiếp cấp tốc cho người mất gốc

1. Tổng hợp cấu trúc suggest

1.1 Suggest + that + subject + should + verb

Cách sử dụng suggest theo sau bởi một mệnh đề chứa đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ:

Suggest + (that) + S + (should) + V

Ngoài ra, trong các mệnh đề này các bạn có thể bỏ qua cả “that” hoặc “should”, thậm chí có thể bỏ cả hai.

Lưu ý: Nếu động từ “suggest” chia ở thì quá khứ (suggested) thì chúng ta nên sử dụng trợ động từ “should” ở mệnh đề sau “that”.
cách sử dụng suggest trong tiếng anh
Cách sử dụng suggest như thế nào cho đúng?

Ví dụ: She suggests that I should go to Paris.

(Cô ấy gợi ý rằng tôi nên đến Paris)

>>>> Xem Thêm: Bật mí 10 cách học ngữ pháp Tiếng Anh cấp tốc hiệu quả tại nhà

1.2 Suggest + wh-question word + the infinitive

Suggest khi đi chung với các từ Wh-question (who, what, when, where, how…. ) sẽ có nghĩa là gợi ý làm với ai, điều gì, khi nào, ở đâu, như thế nào đó…

Ví dụ: An suggested where to go.

(An đề nghị đi đâu đó)

1.3 Suggest + Ving/ a possessive adjective + a gerund

Một cách khác để sử dụng suggest đó là kết hợp theo sau một danh động từ hoặc bằng một tính từ sở hữu + một danh động từ.

Ví dụ: Hai suggested going to Glastonbury

(Hải đề nghị đến Glastonbury.)

1.4 Suggest + noun/ noun phrase (Suggest + danh từ/ cụm danh từ)

Trường hợp này thì danh từ (noun) hoặc cụm danh từ (noun phrase) đóng vai trò làm tân ngữ sau động từ “suggest”.

Ví dụ: I suggest Lam for this project.

(Tôi đề nghị Lam cho dự án này.)

>>>> Đọc Thêm: Cách dùng Neither nor và Either or thông thạo, chuẩn nhất

2. Cách sử dụng của suggest trong Tiếng Anh

2.1 Khuyên một người (nhóm người) cụ thể

Sử dụng suggest với ý nghĩa là khuyên ai đó thường có những đặc điểm cần lưu ý sau:

 • Với mẫu câu suggest + that + S + V thường có động từ giả định (subjunctive verb) đi theo sau đối với Anh-Mỹ. Tuy nhiên, với Anh-Anh, cấu trúc thường có trợ động từ “should”, cụ thể suggest + that + S + should + V

Ví dụ: I suggested that Marry exercise more.

(Tôi đề nghị Marry tập thể dục nhiều hơn)

cách sử dụng suggest
Cấu trúc suggest để đưa ra lời khuyên
 • Không chứa “s” ở các từ “exercise” vì đó là động từ giả định (subjunctive verb). Tuy nhiên, theo văn phong nói của Tiếng Anh-Mỹ, ta có thể viết “I suggested that Marie exercises/exercised more”. Thế nhưng, cách viết này lại không chuẩn, do đó chúng ta nên tránh dùng trong văn viết.

Ví dụ: I suggested that Marry should do homework more.

(Tôi đề nghị Marry làm bài tập về nhà nhiều hơn)

Có thể thấy, trong Tiếng Anh-Anh thường dùng “should” sau “suggested that”

 • Khi dùng thì hiện tại tiếp diễn chung với “suggest” (I am suggesting that…: tôi đang định đề nghị…) cho thấy người nói muốn giải thích hay đề nghị điều gì đó.

Ví dụ: I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution.

(Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để dẹp hết sự bất đồng này, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết nào thật hoàn hảo)

 • Trong văn phong nói, chúng ta có thể dùng cấu trúc “suggest that” như sau:

Ví dụ:

I suggested that she should buy a new house.

I suggested that she bought a new house.

I suggested that she buy a new house.

I suggested her buying a new house.

I suggested your going to the market.

I suggest you go to the market.

I suggest your going to the market.

I suggest going to the market.

>>>> Tìm Hiểu Chi Tiết: Cấu trúc as soon as & mẹo sử dụng dễ hiểu ngay trong 3 phút

2.2 Sử dụng để đề cử, tiến cử một người (vật)

Cách sử dụng suggest nhằm để đề cử hay tiến cử ai đó thì ta thường dùng cấu trúc “suggest sth/sb for sth”

Ví dụ: We suggested Mr. Brown for the post of Minister of the Interior.

(Chúng tôi đã đề cử ông Brown giữ chức vụ̣ Bộ trưởng Nội vụ)

cách dùng suggest
Cách đưa ra lời đề nghị tiến cử, ý tưởng nào đó

2.3 Sử dụng để nhắc nhở, xem xét điều gì đó

Bên cạnh một số cách sử dụng suggest đã đề cập trên, chúng ta có thể dùng từ này như muốn nhắc nhở, xem xét một vấn đề nào đó.

Ví dụ: The glove suggests that Mrs. Brown was at the scene of the crime.

(Chiếc găng tay cho thấy bà Brown đã có mặt tại hiện trường vụ án.)

>>>> Tham Khảo Thêm: Cấu trúc unless và các dạng bài tập thường gặp nên biết

2.4 Áp dụng trong các tình huống trang trọng

Dưới đây là một số lưu ý cho cách sử dụng suggest trong các tình huống trang trọng, lịch sự:

 • Trường hợp không phải tất cả người nghe hay đọc đều có thể làm theo lời khuyên mà bạn đưa ra.

Ví dụ: Why suggest going to Yellowstone in June when the park is the most jammed?

(Sao lại khuyên đi tới Yellostone vào tháng Sáu trong khi công viên này đông nghịt người?)

 • Trường hợp muốn nhấn mạnh điều mình đề nghị, không phải nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị được đưa ra.

Ví dụ: He also suggests going with your mother to his appointments.

(Anh ấy cũng đề nghị đi cùng mẹ bạn đến các cuộc hẹn của anh ấy.)

cách sử dụng suggest
Áp dụng các cấu trúc để biết cách sử dụng suggest rõ hơn
 • Nếu người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người nghe là người có vấn đề. Bởi vì vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ nên ta dùng suggest + gerund.

Ví dụ: I suggest planning ahead.

(Tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước tiên.)

Ở ví dụ này, người nói muốn tránh cách dùng “I suggest (that) you…” vì không muốn ngụ ý rằng người nghe là người đang gây ảnh hưởng đến vấn đề được đề cập đến. Điều này nhằm tránh không làm người nghe được nhắc đến tức giận.

Thông thường thì mẫu câu suggest + gerund dùng trong văn viết, bởi văn viết thường trang trọng hơn văn nói.

2.5 Đưa ra gợi ý gián tiếp, không nói rõ

Cách sử dụng suggest khác đó là để đưa ra những lời đề nghị gián tiếp, không rõ ràng.

Ví dụ: I didn’t tell her to leave, I only suggested it.

(Tôi đâu có biểu cô ấy đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà.)

3. Bài vật vận dụng cách sử dụng từ suggest

3.1 Lựa chọn đáp án đúng nhất

1. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

A. should eat

B. eating

C. ate

2. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution.

A. travel

B. traveling

C. travelled

3. Marry has suggested _____ to the park for a walk.

A. went

B. goes

C. going

4. My dad suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

A. look

B. looking

C. looks

5. It’s so cold outside. We suggest _____ the door.

A. should close

B. close

C. closing

6. I suggested that we _____ John to the party.

A. should invite

B. invite

C. Both are correct

7. We suggest _____ a postcard to our grandfather.

A. send

B. sending

C. sent

8. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

A. should play

B. playing

C. plays

9. We have suggested _____ to Paris for this winter vacation.

A. going

B. go

C. should go

10. His parents suggest he _____ married as soon as possible.

A. get

B. gets

C. got

11. The coacher suggested that they _____ an Insta group.

A. have

B. has

C. having

12. Chinh suggests they _____ a meeting every week.

A. should have

B. have

C. Both are correct

13. His leader suggested _____ on time.

A. being

B. be

C. is

14. The professor suggested he _____ the research before June.

A. summit

B. summiting

C. summits

15. Our teacher suggested we _____ harder to pass the exam.

A. studies

B. study

C. studying

Đáp án:

1.A 2.B 3.C 4.A 5.C
6.C 7.B 8.A 9.A 10.A
11.A 12.C 13.A 14.A 15.B

3.2 Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. She suggests (help) _________street children.
 2. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.
 3. I suggest (give) __________lessons to poor children.
 4. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.
 5. I suggest (help) __________poor families with their chores.
 6. I suggest that you (practice) __________listening to English lessons on tapes.
 7. I suggest (take) _________a taxi home
 8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.
 9. I suggest (play) __________football after school.
 10. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.
 11. I suggest (organize) __________a show to raise money.
 12. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the internet or on TV.
 13. I suggest (collect) __________unused books.
 14. I suggest that you (work) __________harder on your skill.
 15. I suggest (collect) __________new books and notebooks.

Đáp án:

 1. helping
 2. have
 3. giving
 4. join
 5. helping
 6. practice
 7. taking
 8. use
 9. playing
 10. practice
 11. organizing
 12. listen
 13. collecting
 14. work
 15. collecting

Bài viết trên đây là chia sẻ của Trung tâm Anh Ngữ ISE nhằm phân tích rõ các cách sử dụng suggest trong nhiều trường hợp khác nhau. Qua đó, chúng tôi hy vọng bạn có thể áp dụng những cấu trúc này một cách dễ dàng trong học tập cũng như giao tiếp. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (+84) 898 898 646 hoặc đăng ký form tư vấn dưới đây.

Đăng ký tư vấn và kiểm tra trình độ Tiếng Anh 1:1 miễn phí

5/5 - (2 bình chọn)

Tin tức khác

Tháng Mười Một 17, 2023

Lệ phí thi IELTS tại BC & IDP mới nhất năm 2023

Lệ phí thi IELTS tại BC & IDP mới nhất năm 2023 có lẽ là điều mà tất cả các thí sinh đang có dự định tham gia cuộc thi IELTS. Hãy cùng ISE – I Study English tìm hiểu về kỳ thi IELTS này, đặc biệt là về Địa điểm, Lệ phí thi, và Thời […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 3 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 3 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 2 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 2 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 1 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 1 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]